Продължете към съдържанието

Политика за поверителност

Въведение

Новият Общ регламент за защита на личните данни в ЕС (GDPR) влиза в сила на 25 май 2018 г. и въвежда нови задължения за всяка организация, която съхранява или обработва лични данни. Според GDPR, "лични данни" са всяка информация, чрез която може да се идентифицира дадена личност (наричан още „субект на данни“). Новият регламент ще замени настоящия Закон за защита на данните и задължава организациите да приложат новите правила. Ако не се спазят те, ще бъдат наложени значителни санкции.

 

Нашето задължение

Поемаме задължение към нашите клиенти и потребители, като „ВРС“-"Бизнес Психологическо Консултиране", която представлява марка на Синоптикс ООД за следното:

 

Лични данни и съгласие

Ще изискваме изрично и недвусмислено съгласие от страна на респондентите, преди да съберем данните за оценка от името на нашите клиенти и партньори. На всеки респондент ще бъде показана декларация за поверителност, с линкове към по-подробна информация, когато е уместно, и ще изисква избор на съгласие за потвърждение, за да продължи. Няма да бъде възможно да се подават данни за оценка в нашите системи без това съгласие.

 

Обмен на данни

ВРС не споделя данни с трети страни, нито предлагаме реклама за трети страни. Това означава, че нямаме нужда да събираме и обработваме данните на респондентите извън това, което е необходимо за функционирането на нашите продукти.

 

Запазване на данни и право на изтриване

Ние правим данните анонимни при тестване заедно със самоличността на клиента и може да унищожим данните при поискване от клиент или партньор или след 24 месеца по наше усмотрение. След като данните са направени анонимни, компаниите производителки на тестовете може да ги използват за статистически цели, като например изграждане на норми, валидиране и гарантиране, че нашите тестове са справедливи за всички групи. При тези обстоятелства данните ще се съхраняват в обобщена форма и няма да могат да се различават лични данни. Ние ще осигурим средства за пълно изтриване на данни при поискване от клиент или партньор.

 

 

 

Преносимост на данните

При поискване, ВРС ще предостави основен доклад за всички данни, съхранявани в нашата система за даден респондент. Клиентите или партньорите може да искат да предоставят допълнителни данни, може би под формата на доклад за обратна връзка, по свое усмотрение.

 

Къде съхраняваме нашите данни

Данните на ВРС онлайн се съхраняват криптирани хардрайв и сървъри на Синоптикс ООД, за Psytech в дейта център за Северна Европа на Microsoft Azure, намиращ се в Дъблин. Всеки достъп извън онлайн приложението е ограничен до ключови ИТ служители, които ще имат минимален достъп, необходим за включване на стандартни операции за поддържане на база данни и за предоставяне на техническа поддръжка. Целият достъп е криптиран и IP е ограничен. Останалите данни от други доставчици на тестове са анонимни и строго и сигурно съхранявани на сървърите на компаниите (Pearson-Тalent Lens и MBTI) и информацията ще бъде предоставена на всеки клиент при поискване.

 

Трансграничен трансфер на данни

Данните на всички наши европейски клиенти остават за Сайтек в център за данни в Северна Европа на Майкрософт и не се прехвърлят извън това място по никаква причина.